Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

 

       Rada Rodziców : nr konta 84 9656 0008 0007 3668 2000 0001

 

                                                      Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

 

 • Przewodnicząca – Sonia Wanat

 • Wiceprzewodnicząca – Dominika Lipińska

 • Skarbnik – Madlena Konarska

 • Sekretarz – Natalia Bartosiak

 

 

 

        Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i nast. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Statut Szkoły.

 

       Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 • programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 • opiniowanie:

                     - programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

                     - projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

                     - projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

                     - podjęcia i prowadzenia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;

                     - oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

 

 • wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju (mundurków) na terenie Szkoły;

 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.

 

          W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek    

         rodziców oraz innych źródeł.

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
  Radnica 146
  66-600 Krosno Odrzańskie
  woj. lubuskie
  e-mail: spradnica@krosnoodrzanskie.pl
 • tel./fax (68) 383 15 25

Galeria zdjęć